سرپرست ایمنی در کارگاه

سرپرست ایمنی در کارگاه

سرپرست ایمنی در کارگاه همان طورکه ازعنوان مطلب مشخصست مسئول رسیدگی ایمنی درسطح شرکت بودست و ازاین طریق میزان وحوادث احتمالی درنهاد مورد نظررا کاهش دهد. فعالیت کرد درسطح نهادها دراین زمینه کارهر فردی نبوده و علاقمندان باین حرف درسطح شرکت هابرای اینکه دراین زمینه حرفه ای عمل کنند بایدهم دراین مورد تحصیل کرده باشند ویا دردوره های موجود درکشور شرکت کرده و ازمیزان اگاهی بسیار بالایی درزمینه ایمنی درکارگاه برخوردار بوده باشند اگر ین شرایط دریک فرد موجود بوده باشدان شخص بعنوان مسئول ایمنی درنهادهای مربوطه براحتی پذیرش خواهد گردید.

سرپرست ایمنی در کارگاه بابرقرار کردن ایمنی درمراکز فعال میتوان میزان روحیه کارکردی کارکنان رادر داخل شرکت افزایش داد و درصد اتفاق افتادن حوادث رادر سطح شرکت کاهش داد سرپرست ایمنی بابت اینکه صلاحیت ایمنی رادر سازمان خودکسب کنند بایدهمه کارکنان رابا روشهای قانونی خودبیمه کرده و لیست بیمه شدگان رانیزبه کارفرمایان خودارائه دهند. باتوجه بدین مسئله ایمنی درکارگاهها گریبان گیر همه کارکنان بودست پس نمیتوان ادعا کردکه تنها یک فرد میتواند مانع از بوجودامدن حوادث گردد بهمین دلیل گفته میشوداین شاخص ازوظایف تمامی پرسنل درداخل کارگاه بودست وباید باین مسئله اهمیت دهند. کارگاههای موجود سطح کشوربرای خودباید قوانین و ایین نامه هایی رانیز داشته باشندکه الزامات بصورت گزینه های زیر بودهست و بایداز سوی طرفی رعایت شود.

سرپرست ایمنی در کارگاه و افرادیکه بابت فعالیت دراین مراکز استخدام میشوند بایداز نظر سلامتی جسمانی سالم بوده باشند هیچ فرد معتادی اجازه فعالیت دراین مراکز راندارند و درصورت ثابت شدن اعتیاد فرد بایداز کارگاه اخراج گردد. افرادیکه دچار برخی بیماریهای خاصی میباشند نمیتوانند دراین ارگانهای مشغول بکار بوده باشندچون خطر سلامتی تمامی پرسنل رابراحتی تهدید میکند سرپرست مسئول بایدبرروی اینموارد دقت داشته باشند و کارکنان شرکت خودرا بخوبی بررسی کرده تادراین زمینه مشکلی بوجود نیاید. هرچه تعداد کارکنان شاغل درسازمان افزایش پیدا کند کار کردن سرپرست مورد نظر کمی دشوار تر خواهد بود و مدیریت و کنترل کردن کارکنان بجهت مسئول مربوطه دشوارتر خواهد بود. اگرکه سرپرست مورد نظر بتنهایی نتوانست وظیفه خودرا انجام دهد میتوانداز مدیر شرکت درخواست نیرو کندتا بتوانند ایمنی مورد توقع مدیر عامل رادر سطح شرکت برقرار کنند.

سرپرست ایمنی مربوطه بایدوسایل و تجهیزات لازم و ضروری رانیزبرای برقراری ایمنی مهیا کنند تمامی این فرایندهابرای مراکز مورد نظر هزینه بر بودست واین هزینه هااز راههای متعددی تامین میشوداین افراد بایددراین زمینه نیزاز سابقه کاری خوبی نیز برخوردار بوده باشند و دراین زمینه بیمه چندین ساله برای خودداشته باشند. ناظر کارگاه نیزباید به محض خرابی تجهیزات انرا بمسئول مربوطه گزارش دهدتا مراحل لازم بابت درست کردنش اتخاذ گردد. کارکنانیکه دراین مراکز فعالیت میکنند بایدروش استفاده ازتجهیزات مورد نظررا نیزباید بلد باشندتا دچار مشکلات عدم اگاهی درکارگاه نگردد سازمان مربوطه.
سرپرست ایمنی در کارگاه و مرتب نگه داشتن محیط کار نیزموثر بودست واین موردنیز مورد توجه سرپرست بایدقرار گیرد. و کارکنان مشغول درنهاد مورد نظر بصورت مرتب فعالیت داشته باشند پرسنل بایدهر گونه نشتی رادر کمترین زمان ممکن پاک کنند. باافرادیکه باماشین الات برقی سرو کار دارند نباید هیچ وقت صحبت کرد چون اینکار باعث بروز حادثه درمرکز میشود. سرپرست مربوطه برای اینکه صلاحیت شرکت خودرا دریافت کندباید پرسنل خودرا بصورت قانونی بیمه کنداگر ایمنی صورت گرفته درسازمانها بصورت قانونی بوده باشد میزان کیفیت محصولات نیزافزایش پیدا میکند. و مشتریان ازخریدهای خودراضی خواهند بود بکمک ایمن درشرکت براحتی میتوان هزینه تعمیر و نگهداری رادرمراکز کاهش داد ازطرفی دیگر هزینه تولیدات نیزکاهش پیدا میکند هرچه میزان تخصص پرسنل دراین مورد بیشتر بوده باشداین بخش رابخوبی مدیریت خواهد کرد.