هزینه اخذ رتبه پیمانکاری

هزینه اخذ رتبه پیمانکاری بمیزان اعتبار و تعرفه های خاص سازمان صادر کننده این مدرک رتبه ویا  گرید پیمانکاری نیزمحدوده خاصی رابرای خودتعیین کردست تا سازمانها بکمک گرید پیمانکاری بتوانند میزان قابلیتها و تواناییهای خاص خودرا بخوبی نشان دهند درواقع گرید ویا رتبه نشان دهنده میزان صلاحیت یک سازمان بجهت فعالیت کردن درزمینه رشته های انفورماتیک درداخل کشور بودست درواقع برای سازمانهای دولتی و خصوصی پروژه های خودرا بدان دسته ازمراکز ارائه میدهندکه ازسابقه کاری نهاد درخواست دهنده مطمئن هستندواز صلاحیت انجام دادن نهاد دریافت کننده طرح مطمئن هستندکه هرچه قدر میزان هزینه ثبت شده درقرار دادبرای سازمانهای فعال بیشتر بوده باشد باعث خواهد شدکه رتبه نهاد مربوطه افزایش پیدا کند بسیاری مراکز ازاین طریق رتبه خودرا دربین نهادهای منعدد افزایش میدهند و ازهمه بنوعی پیشی میگیرند تابتوانند درسطح کشور معروف گردند.

هزینه اخذ رتبه پیمانکاری و ارگانهای پیمانکاری بابت اینکه بتوانند مراحل ثبت نام و تشکیل پرونده خودرا بدرستی انجام دهند بایدقبل ازهر فعالیتی مجوز اداره کار رااز استان مربوطه دریافت کنند و باداشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بمراکز صادر کننده صلاحیت مراجعه کنند ارگانهای مربوطه بایدبعد ازمشخص کردن زمینه فعالیت خودبایددر سامانه مربوطه بدرستی ثبت نام کرده و مبالغ مورد نظر رادر سامانه پرداخت کرده و دراخر کد رهگیری مربوطه ثبت نام خودرا نیز داشته باشند و بااین کد جهت تشکیل دادن پرونده بسازمان صادر کننده صلاحیت مراجعه کننددر سامانه ثبت نام بایدزمینه فعالیت شرکت رابدرستی درج کنند و مدارک مدیران شرکت بهمراه پرسنل مدارک تحصیلی نیزبدرستی ثبت گردد تادر روند تشکیل پرونده مشکلی بوجود نیاید.

هزینه اخذ رتبه پیمانکاری و شرکتهاکه دراین زمینه نوپا هستندباید رتبه خودرااز عدد 5 به 1 برسانندتا بتواننداز پروژههای موجوددر مناقصات یکی رابر اساس میزان قابلیتهای خودبرداشته و رویش فعالیت کنند درصورتیکه مبلغ قرار داده بسته شد درحد کلان بوده باشد شرکت رتبه خودرا براحتی می واند ارتقا دهد و ازبسیاری ازسازمانهای پیمانکاری درکشور جلو بزند. دراین راسستا داشتن اظهارنامه مالیاتی سال گذشته نیزموثر بودست وباید درهنگام تشکیل پرونده بکارفرمایان ارائه شود اندسته ازمراکزکه دراین زمینه نوپا هستند نیازبا ارائه دادن اظهارنامه مالیاتی یک سال قبل نیازبه ارائه دادن ندارند و باارائه دادن مدارک و اطلاعات درست سازمان میتواننداین مراحل رابه درستی پشت سرگذاشته وبرای خودفعالیت کنند.

شرکتهای پیمانکاری ازمجموعه سازمانهای خدماتی دردنیا بحساب میآینداین نهادهای درزمینههای متعددی میتوانند مشغول بوده باشنددراین سازمانهای داشتن ایمنی شغلی یکی ازملزومات مهم بحساب میآید و نهاد هاکه میخواهد فعالیت خودرا شروع کنند بهترست و تمامی پرسنل و کارکنان خودرا بصورت اصولی بیمه کرده و مدارک مورد نظررا بسازمانهای مربوطه ارائه دهنداین مراکز بایدیک نفر رابعنوان افسر ایمنی درسطح مرکز مشخص کنند تااین نفر بتوانددر اینمورددر ارگان فعالیت داشته باشد البته فرد مورد نظر نیزبایداز تحصیلات کافی دراین مورد برخوردار بوده باشد و ازتجربه چندین ساله خوددراین راستا استفاده کنند میزان حوادث احتمالی دریک سازمان پیمانکاری در مامی شرایط یکسان بایدبه کمترین اندازه خودبوده باشد واین درصورتی امکان پذیرست و فرد مورد نظر روی اینمسئله کارکرده باشد و شرایط خاص رابرای این شاخص درست کرده باشد معیار بعدی برای ارگانهای مورد نظر داشتن مدیریت کیفیت خدمات رسانی بمراجعه کنندگان بودست واین شاخص نیزبر اساس اموزشهای لازم و سوابق کاری درمراکز مورد نظر بوجود میایدکه درصورت تحقق یافتنش نیزمتقاضیان ازهزینه های پرداختی خودراضی خواهند بود شرکتهای مورد نظربرای اینکه بتوانند صلاحیت خودرا دراین زمنیه کسب کنند بایدهزینه های خاصی رانیز پرداخت کنندتا بتوانندبا ارائه دادن مدارک خود مجوز مورد نظررا بدست آورده و د کشور فعالیت داشته باشنداین فرایند کاری درکنار هزینه بر بودن زمان بر نیز بودست وبایداین عوامل نیزرعایت گردد.