سامانه تایید صلاحیت کارشناسان ایمنی و حفاظت فنی

سامانه تایید صلاحیت کارشناسان ایمنی و حفاظت فنی

سامانه تایید صلاحیت کارشناسان ایمنی و حفاظت فنی درکشور متقاضیان زیادی رادارا میباشد ارگانهای مربوطه برای اینکه بتوانند صلاحیت مورد نظر رااز سازمان رفاه و کار بدست اورندباید شرایط استاندارد هارا بوجود آورندتا بتوانند گواهینامه ایمنی راکسب کنند ایمنی مورد نظربرای سازمانهای پیمانکاری بودست شرکتهای پیمانکاری برای اینکه بتوانند صلاحیت مورد نظر رادریافت کنند هرشرکتی بابت اینکه بتواند درزمینه ایمنی موفق عمل کند بایدیک فرد اموزش دیده و باسابقه رادر اینمورد درسازمان بکار گیرندتا بموارد ایمنی کارگاه رامورد بررسی و ارزیابی قرار داده و میزان حوادث احتمالی راکه احتمال وقوع آن هارا درشرکت بصفر برسانند. سامانه تایید صلاحیت کارشناسان ایمنی و حفاظت فنی و ارگانهای موجود درکشوربرای اینکه بتواننددر مناقصات و مزایدهها شرکت کنندباید صلاحیت ایمنی نوع فعالیت خودرا کسب کنند همانطورکه مشخصست ارگانهای متقاضی بابت اینکه بتوانند صلاحیت مورد نظررا کسب کنند بایددر سامانه مورد نظر بخوبی ثبت نام انجام دهندکه جهت اینکارباید مدارک و اطلاعات لازم درزمینه ثبت نام رااز قبل مهیا کرده باشندبرای اینچنین کار ارگان مربوطه بایددر اولین قدم زمینه فعالیت شرکت رامشخص کند و بخوبی آنرادر اساسنامه شرح دهد وارد شدن باین سامانه باکد کاربری و کلمه عبور امکان پذیرست و ثبت نام کنندگان درهنگام ثبت نام کردن بای دقت داشته باشندکه کلمه عبور و نام کاربری خودرا داشته باشند تابعداز ثبت نام بتوانندبا اکانت شرکت خودوارد شوند.

سامانه تایید صلاحیت کارشناسان ایمنی و حفاظت فنی و کد کاربری که درهنگام ثبت نام بایددر سیستم تعریف شودباید 6 کاراکتر درقالب زبان خارجی و بدون فاصله بوده باشدتا سیستم ثبت نام شرکت راقبول کند درغیر اینصورت نمیتوان وارد مرحله بعدی شد انتخاب کردن کلمه عبور نیزبصورت 6 کاراکتر بوده و میتوان باین صورت مراحل ثبت نام خودرا انجام دهد پس ازوارد شدن بمرحله بعدی اطالاعات کارفرما درون سیستم لود خواهد شداین مورد براساس یکسری موارد آیین نامه بوده بارگذاری شده و ارسال میشود. درپرکردن این صفحه دقت لازم رابخرج دهیداین صفحه بعد غیر قابل ویرایش و تغییرست دراین صفحه اطلاعات تعداد پرسنل مشغول درسازمان اسامی همه انهادر لیست بیمه درج شدست تابدرستی صورت گیرد. دراین زمینه تعداد زنان و مردان شیفت صبح و ظهر بایدبا شیفت عصر و شب نیزبرابر بوده باشد مدیران دراین مورد نیزدقت لازم راداشته باشندتا اشتباهی درتشکیل پرونده بوجود نیاید.

سامانه تایید صلاحیت کارشناسان ایمنی و حفاظت فنی و بعداز ارسال کردن مدارک مورد نظر بقسمت اطلاعات پرونده وارد میشویدکه دراین قسمت نیزمیزان تحصیلات پرسنل مشغول درسازمان و دورههای آموزش دیده و سابقه کاری مدیران و مشخصات افراد بدرستی بایددرج شود ارگانهای مراجعه کننده بعداز اینکه اینمراحل راتمام کردند درپایان یک کد رهگیری رادریافت کنندکه درهنگام مراجعه کردن بسازمان مورد نظر بمنظور تشکیل پرونده کد رابعنوان احراز هویت بسازمان بایدبدهندتا تشکیل پرونده باموفقعیت صورت گیرد البته مدیران رابرای نام نویسی و تشکیل پرونده ارسال میکنندتا کارهای اداری شرکت درکمترین زمان ممکن انجام شود البته بابت اینگونه فرایندهای کاری سازمان هااز مدیران آموزش دیده و باتجربه دراین زمینه استفاده میکنندتا فرایندهای اداری سازمان جهت دریافت کردن صلاحیت درکشور براحتی اخذ گردداین مدیران درشرکت استخدام میشوند بایدبصورت تمام وقت درون ارگان مربوطه مشغول بکار بوده باشند و نمیتوانند دربیرون ازسازمان نیزفعالیتی انجام دهند.

داشتن صلاحیت ایمنی بمنزله این بودکه درآن مراکز احتمال وقوع حوادث غیر مترقبه نزدیک بصفرست و شرکت تمامی فرایندهای لازم برای جلوگیری ازاین حوادث رابخوبی اتخاذ کردست بگونه ایکه همه کارکنان همراه باتجهیزات موجوددر ارگان بیمه هستند هرفردی براساس قانونی کاری خوددر سازمان فعالیت میکند هرفردی رابرای کاربا تجهیزات بکار نمیگیرند چون درغیر اینصورت احتمال وقوع حوادث افزایش پیدا میکند و اینموارد بسود نهاد نبودست و سابقه نهاد مورد نظر رازیر سوال میبرد.