ایزو 10004

مدرک معتبر ایزو

مدرک معتبر ایزو شرکتی دارای گواهینامه ایزو 9001 باشد بدین معنی میباشدکه گواهی داده شده تأییدصحت شرایط لازم مورد استاندارد ایزو 9001 دریافتکند. بطورطبیعی،گواهینامه باید معتبر باشد .چنانچهاگرمیخواهید ایزو 9001 اجرا ویاگواهینامه ایزو 9001 دریافت کنید، یعنی میخواهیدبه وضعیت برگزاری یک گواهینامه ایزو دست پیدا کنید، و درثبت جهانی سازمان هاییکه یک گواهی نامه دارند ثبت شود. یک گواهینامه پذیرفته شده بین المللی فقط پس از انجام ممیزی رسمی توسط حسابرسان صالح، توسط یک مجوز معتبر میتواند اعطا شود. معتبربدان معناست دارای حق رسمی بابت صدور گواهینامه های مربوطه استاندارد هستند. نحوه بررسی گواهینامه معتبرمیباشد.گواهینامه همچنین ممکن میباشد یک نهاد صدورگواهینامه ،ثبت ویاحتی ممیزی خارجی خوانده شود.

مدرک معتبر ایزو با فرض اینکه ممیز، افراد رضایت دارند از سیستم شما برآورده های لازم استاندارد رعایت کرده و روند مناسب و کارایی رادنبال میکند،گواهینامه ایزو 9001 صادر میکند.گواهینامه خاص بنظر میرسد متفاوت خواهد بود، لوگو. اما شامل نام گواهینامه ،تاریخ صدور و انقضا ، شماره شناسایی منحصر بفرد ، استاندارد مربوطه بابتش گواهی نامه صادر شده و گواهی نامه ایزو موجود باشد وگواهینامه بمدت سه سال از تاریخ صدور معتبر میباشد. طی دوره اعتبارسه ساله ، ممیزاز گواهینامه جهت تأیید اینکه شما هنوز الزامات استاندارد رابرآورده میکنید بازگشت. حداقل ممیزی سالانه انجام میدهند. پایان سه سال، یک ممیزی اعتبار سنجی کامل انجام میشود، سپس یک مدرک جدید بخاطر یک دوره سه ساله صادر میشود.

مدرک معتبر ایزو جهت تأییدگواهینامه ایزو تأمین کننده احتمالی خود، ابتدا  یک نسخه گواهی خودرا درخواست کنید. اکثر شرکتها هیچ مشکلی بابت تهیه چنین امری ندارند، اگرشرکتها واقعاً درتلاش منباب گرفتن مجوز باشند، عناوینی مخفی میکنندتعدادی موارد وجود دار و میتواند بشما اطلاعاتی حوزه مورد اعتبارگواهی بدهد. شامل نام و تمبر یک نهاد اعتبارسنجی ، تاریخ روی گواهی و جزئیات ویژست و پروسه ها و محلهای مورد تأیید صادرمیشود. بطور خاص، نسبت گواهینامه قدیمیست ویا درواقع توسط شرکت صدورگواهینامه بنام چنین گواهی نامه صادر نشده. وقتی شرکتی جهت دریافت ارائه کالای خوب ویاخدمات انتخاب میکنیم ، انتظار داریم و میخواهیم تجربه ای باکیفیت و مثبت ارائه دهند. باداشتن گواهینامه ایزو 9001 ، یک شرکت اعلام میکند مصرف کنندگان و دنیای تجارت به خروجی اهمیت میدهد و کالاها ویا خدمات خودرا بهترین شکل ممکن ارائه میدهد. وقتی شرکتی انتخاب کرده اید و برخی ازپروژه ها ویاکارهای پیمانکاری بدانها همکاری کند، درخواست و تقاضا کنید نسخه گواهینامه بشما ارائه دهند. شرکت صادرکننده نگران کننده نیست چون لزوما همچین کاری مشتری درخواست میکند، بدهد. چنانچه بنگاه دارای گواهینامه معتبر باشد، مشکلی ضمن ارائه درخواست وجود نخواهد داشت. دیدن یک نسخه فیزیکی گواهی ثبت نام بهترین روش بابت اثبات گواهی شرکت میباشد.

مدرک معتبر ایزو پس ازدریافت نسخه گواهینامه ،الزاما اطمینان حاصل کنیدکاملا معتبرهست. یکی ازراههای ممکن  صدورگواهینامه معتبر نباشد، تاریخ انقضاست.گرفتن گواهینامه به خودی خود فرایندیست، اما حفظ گواهینامه بهمان اندازه دشوارست. بسیاری بنگاهها بمنظورگسترش دامنه فعالیت خود ، تلاش خود را منباب صدورگواهینامه میکنند. بهمین روال اولین گام بخاطردستیابی مشاغل جدید، حفظ گواهینامه ارائه پیشرفت های فرآیند اعلام شده مهمست. ازآنجاکه بهره وری بهبود یافته یکی ازمؤلفه های اصلی مطابق با استانداردهای صدور گواهینامه میباشد، باید استانداردها همچنان رعایت شود تاریخ در صدور گواهینامه بررسی کنید تااطمینان حاصل کنید، هنوزدارای گواهینامهایزو 9001 هستند. ممکنست وقتی ببینیم که آنهایک بارمجوز دریافت کرده اند، ازاین مسئله غافل میشویم. مدرک معتبر ایزو استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ،درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد. همچنین سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل انواع استاندارد ممکنست نتوانند کارشناس ویا مشاور خبره وبا تجربه بابت ایزو پیدا کنند.باوجود دلایل قانع کننده گواهینامه ایزوجهت پذیرش و اجرای قوانین خوددارد هنوز بسیاری ازمدیران و مسئولان سازمانی نسبت  بموارد مندرج درکلیه اسناد ایزو نگاه روشن و مثبتی ندارند
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مراجع معتبر جهت مشاوره و اخذگواهینامه های ایزو کلیه اطلاعات تکمیلی رایگان دراختیار متقاضیان قرار میدهد.