گواهی CE

گواهی CE

گواهینامه CE یک گواهی میباشدکه بجهت اعتبار بخشیدن و رعایت استاندارد اجناس تولیدی گرفته میشوداین کلمه مخفف conformity European هست و بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویا بدین قاره وارد میشوند.

گواهی CE فقط بابت محصولات صادر میشودکه البته همه محصولات راشامل نمیشود و محدودیتهایی راقرار داده اند : بعنوان مثال مواد غذایی،مواد شیمیایی،لوازم ارایشی گواهی CE دریافت نمیکنند.

گواهی نامه CE درابتدا فقط بابت نظارت برروی محصولاتی بودکه در اروپا تولید میشدوبا ورود کشورهای دیگربه اتحادیه اروپا تبدیل بیک الزام بجهت کالاهای ورودی اروپا شد لذا هرشخص ویا شرکتیکه قصد تولید کالا و وارد کردنش به بازارهای اروپارا داشته باشند ملزم گرفتن گواهی CE بجهت محصول خودهستند. این نشان بحدی مورد استقبال قرار گرفت که امروزه تبدبل شدبه ابزار تبلیغاتی شرکتها که بواسطه ان دربازارهای رقابتی بارقبا انرا برخ بکشند.

گواهینامه ی CE راکشور ایالت متحده ی امریکا معتبر نمیداند واین کشور استانداردها و فاکتورهای مخصوص خودرابرای کنترل و نظارت بروی کالاهای ورودی کشور داردکه تحت عنوان گواهی ul انرا تایید و صادر میکند.گواهی CE درکشور ایران بغیراز تمایز درزمینه تبلیغات درزمینه های دیگرهم میتواند مزایای فراوانی راداشته باشدکه ازمهمترین انها میتوان امکان صادرات اروپا ،سهولت درحوزه واردات ،ایجاد اطمینان درمصرف کننده و بازار خرده فروشی و غیره اشاره کرد.
گواهینامه CE رامراکز و موسسات خاصی تحت نظر و مورد تایید اتحادیه اروپا هستند صادر میکنندکه بدانها nb گفته میشود. Nb مخفف کلمه ی NOTIFY BODY هست. تعداداین موسسات درسطح جهان 2500 عددست.

گواهی CE استاندارهای سختگیرانه ای درزمینه ایمنی محصول تدوین کرده است و همه شرکتهابرای دریافت مدرک CE بایدانها رارعایت کنند. دریافت گواهی CE دو روش اصولی و یک روش غیر اصولی داردکه البته بعلت شرایط ایران بیشتردر کشور ما این روش رواج دارد .چون ایران درزمینه صادرات خصوصابه اروپا بسیار کمرنگست. روش اصولی گرفتن گواهی CE درخواست به NB مورد نظر است و بافرستادن کارشناسان خود و انجام ازمایشهای مورد نظر برروی محصول تایید کنندکه محصول مورد نظر صلاحیت گرفتن گواهی CE رادارد ،طبیعتا انجام پروسه فوق هزینه ی سنگینی رااعم ازهزینه ی سفر و اقامت کارشناسان درکشور مورد نظر و فراهم کردن بهترین شرایط اقامت انهارا بشرکت ویا شخصیکه درخواست گواهی CE دارد تحمیل میکند و زمانبرست ودر کشور ما اینکار باتوجه بعدم صادرات موفق و پایداربرای بیشتر شرکتها توجیه اقتصادی ندارد.از طرفی کارشناسان سختگیریها و الزامات سختی بجهت ازمایشهای مورد نظر تعیین کرده اندکه ازمهمترین انها میتوان الزام کارشناسان رابرای نوع ازمایشگاه میزبان بابت ازمایشات مورد نظر خبر داد انها تنهادر ازمایشگاه استاندارد iso17025 راداشته باشد ازمایشات مورد نظررا انجام میدهنداین سختگیریها و هزینه های بالا بعضی ازشرکتهای رابخصوص درداخل ایران مجبوربه استفاده ازروش خوداظهاری میکند دراین روش شرکت یاشخص درخواست کننده ازمایشات مورد نظررا خوددر ازمایشگاه انجام داده سپس نتیجه رابه NB مدنظر ارسال میکنند و گواهی صادر خواهد شدکه هزینه چنین روشی کمتر هست و زمان بسیار کمتری نیزنیاز داردکه البته اینروش فقط برای کالاهای با ریسک پایین امکان پذیرست کالاهاییکه خطری بجهت مصرف کننده ندارند کالاهای پزشکی و مرتبط بهیچ عنوان شامل اینروش نیستند. CE صادر شده بدین روش مورد تایید اتحادیه اروپا نبوده و باان امکان صادرات بکشورهای اروپایی وجود ندارد.

مدرک CE رادر ایران میتوان ازطریق موسسه های خصوصی نیزدریافت کردکه بسیار کم هزینه تر وبه صرفه تراز روشهای قبلیست. صدور گواهی بااین روش فقط جنبه تبلیغاتی دارد و کاربرد دیگری ندارداین گواهی هاتوسط cb های غیر iaf داخل کشور صادر میشوند ودر کشورمان اینروش رایج است و مورد استقبال شرکت هابرای تبلیغات قرار گرفته است.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران همه روزه اماده ارائه هرگونه مشاوره بصورت رایگان درزمینه های مختلف هست.