ایزو چیست؟

ایزو چیست؟

ایزو کلمه ای میباشدکه درابتدا بعداز شنیدن قطعا تبلیغات برندهای مختلف تبلیغات بجهت برند خودبسیار استفاده میکنند درذهن شما تداعی میشد وشاید هنوز دربارش بطور کامل و جامع نمیدانید ایزو ییکه درتبلیغات بگوش شما خورده نام یک گواهینامه بین المللیست و توسط سازمانی بین المللی بهمین نام صادر میشود و میتوان گفت مهمترین ابزار و اهرم تبلیغاتی بجهت برندهای گوناگون محسوب میشودتا بواسطه گواهی ایزو بتوانند برتری کیفیت خودبه نسبت رقبا رابه مشتریها نشان دهند، این کلمه تنها نام یک سازمان ویک گواهی معمولی فقط جهت استفاده درتبلیغات نیست و معانی جامع وکاملی راشامل میشود البته ابتدا بایداین سازمان رامعرفی کرد و ازوظایفش گفت تابیشتر باان اشنا شوید.

ایزو یاهمان سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ایزو (ISO) که نام کامل لاتینشINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یک سازمان بین المللیست و مثل همه سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی دیگر مسئولیتهایی رابعهده دارداین سازمان بادر نظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد شامل مدیریت ، محیط زیست ، وغیره وتدوین و تنظیم مهمترین استانداردها و نظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا بدان پیاده سازی نیزگفته میشود و تایید کارشناسان مربوط اقدام صدور گواهینامه ای راتحت عنوان گواهینامه ایزو میکندکه داشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شخص یاشرکت مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط این نهادرا بطور کامل اجرا کرده وپیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و پس ازبررسی توسط کارشناسان سازمان واین مباحث تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کردست. مدرک ایزو یک مدرک بین الملیست و نشان دهنده سیستم مدیریتی دقیق و کارامد حاکم بریک مجموعه میباشدکه بجهت اعتماد مصرف کننده ویا مشتری بمجموعه امری ضروریست، البته درکشور ایران شاید بخاطر شرایط اقتصادی و سیاسی اینمراکز نتوانند نظارت وبررسی دقیق بابت مجموعه های متقاضی گواهی ایزو انجام دهند اما کارشناسان و مراکز مشاوره درایران بهمراه پیاده سازی همین استانداردها تاحد زیادی باعث شده اندکه درایران نیزاین قوانین وجود داشته باشد ودر حال حاضر شرکتها و صنایع مختلف درکشور ایران بواسطه پیاده سازی توسط مراکز و کارشناسان مربوطه بابت حفظ توان رقابتی خودو اختلاف کیفیت محصولات خودبا سایر رقبا ملزم اخذ و مهمتر ازان پیاده سازی گواهی ایزو درمجموعه خودشده اندواز مهمترین تاثیرات مثبت دریافت ایزو میتوان بالا رفتن فروش کالا بواسطه بالا رفتن کیفیت مربوط به تولیدات یک نهاد اشاره کرد، شرکتها جهت دریافت و اجرای موفقیت امیز توام اخذ گواهینامه ایزو وبرای مشاهده تاثیر دریافت گواهی ایزو نیازمنداین هستندتا مراحل استقرار واجرای ایزو درسازمان هارا نیزبه نحو احسنت انجام دهند.

ایزو و دریافت ایزو ، شاید کاری پرهزینه، سخت و زمانگیر باشداما تاثیراتش بوضوح درمجموعه قابل مشاهدست، اگربا موفقیت اینمراحل راگذارانده و اجرا کنند ازطرف سازمان ارائه دهنده ایزو محصولاتشان استاندارد شناخته میشود و بدین ترتیب بااطمینان بیشتری جهت کسب رضایت مشتری گام بر میدارند واین رادر تبلیغاتیکه مشاهده میکنیدبا اعلام داشتن گواهینامه ایزو مربوطه اعلام میکنند و یکی ازمهمترین نشانه هابرای تصدیق حرکت درراه مشتری مداری و اثباتش بمشتریان مجموعه میباشدکه بنوعی میتواند دربازارهای تبلیغاتی نیزاهرمی قوی بابت تبلیغات و اثبات صحت تبلیغات شرکت درمقابل تبلیغات رقیبان باشد.

ایزو درزمینه های گوناگونی صادر میشودکه هرکدام نشان دهنده استانداردی خاص هستندسازمان ایزو استانداردهایی راکه بابت اجرا تدوین کرده وبااعداد نامگذاری کردست، گواهی ایزو مربوطه بابت مجموعه صادر میشود نوع استانداردی توانایی اجرا و دریافت گواهینامه انرا داشته ست و پس ازتایید متقاضی دریافت گواهی ایزو ، این تاییدیه رادر قالب یک گواهی بین المللی ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده و بنوعی پیش نیاز تمام استانداردهای صادرشده سازمان ایزو، سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001 هست وبه اصطلاح انرا ایزو مادر نیزمیگویندکه دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیرد ودرصورت پیاده سازی ایزو 9001 میتواند باعث ارتقا سطح کیفیت خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده شودکه کاملا قابل لمس خواهد بود درمجموعه، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشودکه قطعا درتبلیغات برند هابه وفور مشاهده کرده ایدالبته هرساله سازمان ایزو استانداردها رای خودرا باتوجه بشرایط سال جاری مورد بررسی قرار میدهدو معایب انرا تاجای ممکن حذف میکند، دراینصورت سالی راکه ویرایش استاندارد موردنظر انجام شدست رادر ادامه نام ایزو قید میکند.