ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت به عنوان مادر تمامی استانداردها ، الزامات کیفی سازمانها را در محصولات و خدمات و فرآیندها بیان می کند. ایزو 9001 به عنوان عمومی ترین و مهمترین نوع استاندارد ایزو مطرح می باشد که الزامات تعری شده اش فارغ از زرمینه فعالیت شرکت مورد نیاز تمامی سازمانها هست و ایجاد یک نظم سازمانی می کند. ایزو9001 در کنار ایزو14001 سیستم مدیریت محیط زیست . ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، سه استاندارد عمومی مهمترین و عمومی ترین استانداردهای ایزو دارند که تشکیل یک سیستم مدیریت یکپارچه می دهند که اصطلاحا IMS نام می گیرد. غالبا شرکتها این سه استاندارد را در کنار هم طراحی و پیاده سازی می کنند.

 

تعریف مختصر

این سیستم یک تصمیم راهبردی برای سازمان است که بهبود عملکرد را همراه دارد. از مزایا می توان به ارائه مستمر محصولات و خدمات اشاره کرد و همچنین تسهیل فرصتها برای افزایش رضایت مشتری و ...

این استاندارد با به کار گیری چرخه طرح ریزی ، اجرا ، بررسی و اقدام ( PDCA ) را قادر می سازد که فرآیندهای خود را به صورت تلفیقی پیش ببرد.

 

دامنه کاربرد:

اثبات توانایی خود در ارائه مستمر می پردازد

رضایت مشتری را با به کارگیری الزامات و مقررات افزایش می دهد

مدیریت کیفیت و فرآیندهای مربوط به آن

سازمان باید فرآیندهای مورد نیاز را جهت سیستم مدیریت کیفیت و به کارگیری آنها در سرتاسر سازمان تعیین نماید

ورودی و خروجی چک گردد

توالی و تعامل فرآیندها مشخص شوند

معیارها و روشها مشخص و به کار گرفت شوند

 

دسترس بودن منابع

درون سیستم مدیریت کیفیت به سری وظایفی که برای مدیران ارشد و کارکنان و... در نظر گرفته شده اشاره شده، همچنین به الزامات مربوط به زیرشاخه ها و اهداف کلی سیستم نیز اشاره شده. با توجه به وظایف ارائه شده، رهبری و تعهد بر عهده مدیر ارشد می باشد که می باید درصدد اثبات اثربخشی آن باشد، مدیریت ارشد باید با رهبری و تعهد با تمرکز بر مشتری خواسته های آنان را درک و برآورده سازد و فرصتهایی که قابلیت افزایش رضایت مشتری را دارند نیز مشخص گردند. سپس در ادامه باید به ایجاد خط مشی کیفیت توسط مدیر ارشد اشاره شود که چهارچوبی برای تعیین اهداف کیفیت فراهم آورد و به تعهد برآورده نمودن الزامات قابل کاربرد.

اقدامات خود سازمان برای طرح ریزی

پرداختن به ریسک ها و فرصت ها

یکپارچه کردن فرآیندهای سیستم مدیریت

ارزیابی اثر بخشی اقدامات

 

یکی دیگر از مباحث قابل توجه در خصوص سیستم مدیریت کیفیت دانش سازمانی هست که به اختصار به شرحش می پردازیم:

سازمان باید دانش مورد نیاز برای اجرای فرآیندهای خود و دستیابی به محصولات و خدمات را تعیین نماید. دانش سازمانی عموما از طریق تجربه به دست می آید، مبتنی بر منابع درون سازمانی و برون سازمانی می باشد.

 

ورودی های بازنگری مدیریت:

بازنگری مدیریت باید با در نظر گرفتن زیر انجام شود:

وضعیت اقدامات بازنگری های مدیریت قبلی
تغییرات مسائل درون سازمانی و برون سازمانی که با سیستم مدیریت کیفیت مرتبط هستند
اطلاعات مربوطه به عملکرد و اثر بخشی
خروجی های بازنگری مدیریت
فرصتهای جهت بهبود
نیاز به ایجاد تغیییرات در سیستم مدیریت کیفیت
نیاز به منابع

 

رضایت مشتری

سازمان باید برداشت مشتریان از اینکه چه درجه ای از نیازها ون انتظارات برآورده شده را پایش نماید.

 

تجزیه و تحلیل و ارزیابی

نتیجه های تجزیه تحلیل باید جهت ارزیابی موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

انطباق محصولات و خدمات

درجه رضایت مشتری

عملکرد و اثر بخشی

اطمینان از اثربخشی

اثر بخشی اقدامات انجام شده در خصوص پرداختن به ریسک ها و فرصت ها

عملکرد تامین کنندگان برون سازمانی

نیاز به بهبود سیستم مدیریت کیفیت

سیستم کاران به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین و معروف ترین مراکز در جهت صدور انواع گواهی ایزو با حضور مشاورین خبره و ارائه خدمات آموزشی رایگان، در خدمت متقاضیان می باشد.

با ما در تماس باشید.

 

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید