مشاور ISO

مشاوره ایزو و استانداردهاي ISO بابت ارتقاء وپيشرفت سطح كيفيت وبهره وري خدمات ومحصولات تعيين شده انداما انجام اينكار چندان آسان نبوده ونيازمند اجراي مراحليست. انتخاب نوع گواهينامه مناسب باشرايط وموقعيت مجموعه متقاضي، انتخاب مركز صادر كننده گواهينامه هايISO ، شناسايي فرانيدهاي سازمان ودرك الزامات گواهي ISO وپياده سازي آنها، همگي مستلزم دانش مربوطه ميباشد. ازاين رو، مشاور ISO كمك شاياني ميتواندبه موسسه متقاضي گواهي نامه ايزو باشد.

مشاور ایزو درصدد انجام برنامه ريزي وسازماندهي پروژه هست. ايزو انواع گوناگوني داشته وهركدام ازآنها مستندات مختص خود راداشته وبراي فعاليتهاي خاصي معين شدست. بسياري ازآنها عمومي بوده ودر زمينه هاي شغلي متفاوتي مورد استفاده قرار ميگيرند. ایزو 9001 سيستم مديريت كيفيت ازاين نوع ايزو هامحسوب ميشود. استاندارد هاي سيستم مديريت كيفيت درخصوص بهبود كيفيت كالا وخدمات وضع شدست. ایزو 45001  سيستم مديريت ايمني وبهداشت نيزاز جمله استاندارد هاي پركاربرد ميباشدكه باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي ميشود. ایزو 14001 سيستم مديريت زيست محيطي ازانواع ايزو عمومي بشمار ميرود و پياده سازي مستندات والزاماتش، باعث توجه بيشتربه منابع طبيعي و محيط زيست خواهد شد. دسته ديگراز گواهي نامه هاي ISO وجود دارندكه تخصصي تربوده ودر حوزههاي معيني قابل استفاده خواهند بود. گواهي ايزو 22000 سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي ازاين قبيل ميباشدكه تنهابراي فعاليت هاي حوزه صنايع غذايي كاربرد داشته ونميتوان ازآن درصنعت ديگري مانند راهسازي ويا پتروشيمي بهره برد. بررسي گواهينامه هاي ايزو وانتخاب آنهابراي كسب وكار خود،‌ دانش و اطلاعات خاصي ميطلبدكه مشاور ISO ميتواند دراين خصوص كمك شاياني باشد.

مشاور ایزو مراكزيكه مدارك ايزو صادر ميكنند، تعداد بسياري داشته وازتنوع زيادي برخوردارند. برخي ازآنان تحت اعتبار انجمن IAF ميباشند وبرخي ديگر ازاعتبار پايينتري بهره ميبرند. بنابراين يافتن صادر كننده مناسب با خواسته هاي متقاضي نيازمند آگاهي لازم ميباشد كه مي توان ازدانش مشاور، درتحقق اين امر استفاده كرد. انجمن IAF عضو سازمان جهاني ISO مي باشد كه مسئول معرفي وتعيين نماينده هاي ايزو دركشورها ميباشد. اين نمايندگان منابع اعتباردهي صادر كنندگان ايزو ميباشند كه به ACRIDATE BODY يا AB معروف هستند. درنتيجه مراكز صدور گواهي ISO ، سطح اعتبار متفاوني با يكديگر داشته وكاربرد هاي مختلفي دارند. شركتهايي كه زير نظر IAF مشغول فعاليت هستند، بسيار معتبر بوده وگواهينامه هاي صادره آنها درهمه كشور ها قابل قبول ميباشد. اما گواهينامه هاي ارائه شده ديگر شركتها، اعتبار كمتري داشته ودر برخي فعاليت ها مانند صادرات وهمچنين بعضي كشور ها، مورد قبول واقع نمي گردد. ازاينرو گزينش مرجع صادر كننده نيز ازاهميت بالايي برخوردار است كه مشاورين سيستم مديريت بااستفاده ازتخصص وتجربيات خود ميتوانند راهنمايي هاي فراواني دراين خصوص به متقاضيان ارائه دهند.

شناسايي فرايند هاي سازمان وعملكرد هاي آن، جهت دريافت مدرك سيستم هاي مديريتي، اهميت زيادي دارد. اين مسئله براي پياده سازي استاندارد هاي ISO درخواستي بسيار حائز اهميت مي باشد چراكه تمامي طرحهاي الزامات ايزو براين اساس تهيه ميشوند وساختار سيستم مديريت راپي ريزي ميكنند. بهمين دليل بهره گيري ازيك مشاور برجسته وبا تجربه دراين زمينه، ميتواند كمك زيادي دراجراي موثر واقتصادي سيستم مديريت باشد. مشاور ايزو بابررسي اسناد وارزيابي كليه فرايند ها وهمچنين ساختار ونظام سازمان، اقدام به تدوين مصوبات استاندارد مينمايد وباعث اجراي بهينه مستندات ايزو مي شود. آموزش كاركنان مجموعه، يكي ازبند هاي استاندارد ها ميباشد كه مشاور تعيين شده، با برگزاري جلسات آموزشي، كارمندان وپرسنل سازمان را، درراستاي اهداف وچگونگي استاندارد هاي مورد نظرمطلع كرده اطلاعات لازم رادراختيارشان قرار مي دهد. پياده سازي سيستم مديريت نيز يكي ازتوانايي هاي مشاوران ISO ميباشد وبدين ترتيب متقاضيان ميتوانند با خيالي آسوده به انجام مراحل اجراي مصوبات ايزو بپردازند.

برخي شركتها براي اعتباردهي به مجموعه خود وتنها براي تبليغات اقدام به اخذ گواهي ايزو مي نمايند. بهمين دليل اجراي كامل استاندارد هاي ايزو مدنظر آنها نيست. اما شرايط انجام اينكار كمي متفاوت ميباشد ونمي توان ازطريق مراجع متعبر به اين امر دست پيدا كرد. ويا برخي سازمانها وپيمانكاران كه زمان كافي براي اجراي مستندات استاندارد ها رادراختيار ندارند ومي بايست دركوتاهترين زمان ممكن مدرك گواهينامه مورد نظر خودرا كسب كنند. اين قبيل گواهينامه ها رااز مراكز خاصي ميبايد تهيه كرد. مشاوران ISO بااستفاده ازتجربيات خود، درخصوص مراجع صادر كننده مي توانند اطلاعات لازم را دراختيار متقاضي گذاشته ويا به اخذ گواهي براي اين دسته ازشركتها، اقدام نمايند.