مشاور HSE

مشاور HSE همواره دربسیاری موسسات و مراکز مشاوره و صدور گواهی مهمترین سمت و بخش مرکز میباشد و منباب کسب اعتماد متقاضیان کارشناسان اگاه و صادق دریک موسسه میتوانند بزرگترین کمک باشند، بخصوص درزمانیکه بسیاری ازموسسات و مراکز مشاوره استاندارد اچسیی بفکر منافع خودبوده و فقط قصد فروش مدارک و گواهینامه هاخودرا دارند. مشاور یعنی کسیکه بتواند نوع مدرکی راکه قصد اخذ آنرادارد بطور واضح برای مخاطب معرفی وسپس دلایل مخاطب جهت اخذ گواهی مدرک راشنیده و بررسی کند وبا توجه بدلیل دریافت استاندارد مورد نظرش راهی مناسب منباب گرفتن گواهی اچ اس یی پیشنهاد کندو اخذ گواهینامه ازهمه لحاظ برای مخاطب توجیه داشته باشد، ازنظر زمان واز نظر هزینه وهمینطور اعتبار مرجع صادرکننده باتوجه بجاییکه میخاهد مدرک راارائه دهد.

مشاوره HSE بادرنظر گرفتن تمام جوانب بابت دریافت گواهی اچ اس یی نیازمند علم و دانش بحث بسیاری بخصوص دربحث ایزو و انواع دیگر مدرک استاندارد دارند هست و بتواند بادرنظرگرفتن همه جوانب و شرایط متقاضی بهترین پیشنهاد رابرای اخذ مدرک بمخاطب ارائه دهد.

مشاور HSE معمولا درزمان ارائه مشاور مباحث مختلفی توضیحات ارائه میکند ولی ماچندمورد ازمباحث پرتکرار ازسوی متقاضیان رابررسی میکنیم مسائلی ازجمله سوال نحوه دریافت استاندارد مربوطه و مراحل صادر اچسیی وسوالاتی ماننداین دراینجا توضیحی مختصر درباره اخذ مدرک مربوطه میدهیم تارفع ابهام کوچکی دراینباره باشد، ابتدا یک مشاور خوب گواهی رابطورکامل ودقیق معرفی میکند، دراینجا معرفی گواهی ایمنی اچسیی بهطور خلاصه انجام میدهیم وبه اطلاعات سازمان اچ اس یی میپردازیم، بمعنای سلامتی ، ایمنی ، محیط زیست میباشدکه ازمعنای لغوی کلمه HSE میتوان ماهیت گواهیش رانیز فهمید، گواهی اچسیی سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهد،گواهی مربوطه سالها پیش درابتدا توسط یک نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردید و باتوجه به استاندارد والزامات دقیقی و جامع موجوددر گواهی رفته رفته توانست رونق بگیرد تاجاییکه امروزه شرکتهای خیلی زیادی بخصوص شرکتهای پیمانکاری و صنعتی بدنبال دریافت گواهینامه اچ اس یی هستند تابدین ترتیب بتوانند امار حوادث تلخ درکارخانجات صنعتی رابه حداقل برسانند.

نمایندگی HSE یاهمان مرکز و موسسه مشاور و صدور گواهینامه میباشد و نکته جالب درمورد ارتباط و نقطه مشترکی بین گواهی مورد بحث و استاندارد ایزو وجود داردکه الزامات و قوانین پیاده سازی گواهینامه کاملا همراستا وهمجهت پیاده سازی استاندارد ISO45001 وISO14001 میباشدکه درنتیجه بهتراست قبل ازاقدامات لازم منباب دریافت مدرک مربوطه وپیاده سازی الزمات گواهیناهه HSE ابتدا ایزو 45001 سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رادریافت و پیاده سازی کنیم سپس اقدام باخذ کرد ویا بطور همزمان اینکار راانجام داد، دربسیاری ازموارد اشتباه بوجود میایدکه مدرک مذکور ترکیبی ازدو استاندارد ایزو ذکرشده میباشندولی مدرک نامبرده و استاندارد ایزو45001 و ایزو14001 دو مدرک کاملا مجذا هستند،بطور خلاصه میتوان گفت مدرک مربوطه هم راستای ترکیب ایزو45001 وایزو 14001 هست باکمی تغییر،عامیانه ترین توضیح بابت تفاوت گواهینامه HSE و ایزو 14001 و ایزو 45001 ست، مبحث بعدی مراجع صادر کننده مدرک میباشدکه درایران دقیقا مراحلی مشابه استاندارد ایزو دارد، دریافت مدرک نیزمراجع مختلفی امکانپذیرست مانند ایزو مراجع تحت نظارت IAF و تحت نظارت IAFCB اقدام میکنندبه صدور گواهینامه و دقیقا ازهمین دومرجع صادرمیشود ومانند ایزو اخذ مدرک مراجع IAF زمانبر و پرهزینه ست ودر ایران با توجه بشرایط متقاضیان کمتری نیزدارد کمتری دارد. درایران بیشترین دلیل اخذ گواهی نامبرده شرکت درمناقصات میباشد و منباب شرکت درمناقصات یکی ازالزاماتی کارفرما درمناقصات کشور دریافت گواهنامه هااینچنینی میباشد ازاینرو بیشترین دلیل دریافت گواهی مذکور درایران دلیل مناقصه است،وبا توجه بزمان کم دراختیار شرکتهای پیمانکاری متقاضی مناقصه قبل مناقصه وعدم سختگیری کارفرما درنوع و مرجع صادر کننده مدرک درکشورمان ایران بیشتراز مراجع غیر IAF اخذ میگردد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازمراکز معتبر و مشاور ایزو و درایران میباشد و سالهاست همواره بابهترین کارشناسان خدمات بسیار مطلوبی رابه متقاضیان گرامی گواهی و گواهینامه ایزو باتجربه فراوان و اعتبار درخشان درتمامی زمینه هاداده و ازامروز تاهمیشه تمامی مراحل ایزو موردنظرتان رابا بهترین کارشناسان و نازلترین قیمت انجام میدهیم ضمنا مرکز سیستم کاران اماده ارائه انواع استاندارد هاو استعداد های بین المللی مانند استاندارد ایزو IMS , CE , ISO وغیره و غیره با سالها تجربه درخصوص ثبت و صدور گواهینامه ایزو فعالیت گسترده دارد خدمات مشاوره و اطلاع رسانی دراین بصورت رایگان میباشدبا تماس با ما اطلاعات استانداردهای جهانی و مجوزهای ایرانی رابصورت رایگان راازما بخواهید.