ایزو چیست؟

ISO چیست واینکه چگونه ایزو بگیریم و مواردی ازاین دست متداولترین جستجوهای گوگل هستند، ISO چیست و اینکه مرجع صدور IZO کدام مرجع باشد بستگی بدلیل اخذ آیزو توسط متقاضی ایزو دارد، لذاباید درکنار شناخت نسبی گواهی نامه ایزو و دلایل اخذ آیزو انواع استاندارد ایزو رانیز بشناسیم، انواع مختلف ایزو رانمیتوان بطور کامل و باجزیئات توضیح داد امامیتوان مهمترین استاندارد ایزو هارانام برد.

ایزو و مهمترین و کاربردی ترین ایزو جهان ایزو 9001 میباشدکه معیارهای یک سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می کند و کارشناسان استاندارد مدیریتی دریک ارگان را بررسی میکنند،

ایزو 9001 می تواند توسط هر سازمان ، اعم از بزرگ­­­­ یا کوچک، صرف نظراز حوزه فعالیت نهاد دریافت و مورد استفاده قرار گیرد. درحقیقت بیش ازیک میلیون شرکت و سازمان دربیشتراز 170 کشور جهان جهت دریافت ایزو 9001 اقدام کرده و اکنون دارای گواهینامه ISO 9001 هستند وبحدی گواهی ایزو 9001 مهم و ضروریست بنوعی حتی میتوان گفت گواهینامه ایزو 9001 ISO9001پیشنیاز تمام استاندارد ایزو هادیگرست.

ایزو 14001 ،ISO 14001  معیارهای مربوطه یک سیستم مدیریت زیست محیطی راتعیین می کند و شرکتهایی راکه می توان آنهارا گواهی ایزو داد بررسی کرده و چارچوبی راترسیم میکندکه یک شرکت یاسازمان می تواند ازآن پیروی کندتا بتواند یک سیستم مدیریتی موثر وهم راستا باالزامات محیط زیست را ایجاد کند. طراحی شده منباب هرنوع سازمان ، صرف نظر ازفعالیت یابخش ، میتواندبه مدیریت شرکت و کارمندان و همچنین ذینفعان خارجی اطمینان دهدکه تأثیر محیط زیست درحال اندازه گیری و بهبودست، کارشناسان استاندارد ایزو 14001 موارد مرتبط بامسائل محیط زیست رادریک سازمان بررسی میکنند ،استاندارد ISO 14001 مبتنی بر تعدادی ازاصول مدیریت کیفیت ازجمله تمرکز قوی مشتری ، انگیزه و پیامدهای مدیریت ارشدست
ایزو 45001 ، برای سازمان هایی ویا شرکتهایی راکه درمورد بهبود ایمنی کارکنان، کاهش خطرات درمحل کاروایجاد شرایط بهتر و ایمن ترکار خود وکارکنان خود هستند ودراین تصمیم جدی هستند،گواهی نامه ISO 45001 وجود دارد. براساس اعلام سازمان بین المللی کار ،متاسفانه 600 نفر هرروز بعلت حوادث یا بیماری های ناشی ازکارجان خود را از دست می دهند. بهمین دلیل است کمیته ایزو ، ایزو 45001 راتدوین کرده و کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی با تهیه وتدوین استاندارد بین المللی ISO45001 باعث نجات تقریباً سه میلیون نفر درهرسال میشود ساختاربه روش مشابه باسایر سیستمهای مدیریت ISO ، نهاد یاشرکتی چنانه توانایی کسب هرسه گواهیISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001  راداشته باشد میتواند گواهی تحت عنوان IMS رانیز دریافت کنندکه نشان ازمدیریت قوی درسیستم میباشدکه آنرا سیستم مدیریت یکپارچه گفته میگویند، هرسه گواهینامه ایزو موردنیاز IMS بنوعی مهمترین گواهینامه ایزو تدوین شده سایت ایزو میباشد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصاری CB بمعنی موسسه صادر کنند گواهی ایزو هست مراکز مشاور و صدور گواهی ایزو نیزیکی اعضا CBهادرایران هستندیا بنوعی همان CBهانیز میتوان گفت هستند، CB هادرجهان زیرنظریکسری موسسه فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات اختصارا AB گفته میشودکه مراجع اعتبار دهنده CB هاهستند،AB  بمعنی موسسه اعتبار دهنده هست وهرکشور AB مجزای خودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمن بین المللی واحدی هستند بنامIAF  هستند.
بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، مرجع صدور ایزو باتوجه،بهدف اخذ ایزو انتخاب میشود، دریافت گواهی ایزو ازمراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی بسیارکم میشود کارشناسان دو مرجع نیز متفاوت هستند ، پس ابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تااخذ گواهی وهزینه مورد نظررا با شرایط سنجیده وسپس اقدام کنید.درخواست ایزو اگرمنباب اهداف تبلیغاتی باشد بامشورت بایک کارشناس موسسات مشاور و صدور ایزو درکشور میتوان راهنمایی دقیق ازانتخاب مرجع و نوع مدرک ایزو مورد نیاز دریافت کرد، اهداف تبلیغاتی درایران تنها با استاندارد ایزو دریافتی ازمراجع غیر IAF صورت میپذیرد و شرکتهایی با فعالیتهای بین المللی درزمینه های متفاوت فعالیت دارند فقط میتوان استاندارد ایزو صادرشده مراجع عضو IAF رادریافت کرده و اخذ کرد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان یکی ازمراکز معتبر درزمینه دریافت ایزو و تمامی گواهینامه های مرتبط مانند ISO ، HSE ، IMS و گواهینامه کالا مانند CE و غیره درکشور است، باتماس با کارشناسان سامان کاران ازمشاوره رایگان مرکز سیستم کاران بهره مند شوید. کارشناسان مرکز سامان کاران بصورت 24 ساعته بصورت تلفنی پاسخگوی شما عزیزان هستند