نمایندگی ایزو

نمایندگی ISO واژه و عبارتیست جهت متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو وکسانیکه قصد اخذ استاندارد ایزو رادارند ودر گوگل بااین عنوان جستجو میکنند و نمایندگی ISO و اینکه بایست ازکجا ISO بگیریم سوالاتی مترادف هستندولی بهترست ابتدا ایزو راکمی بیشتر بشناسیم تامیزان اعتبار گواهینامه ایزو رابتوانیداز مرجع صدور ایزو بشناسید و سوال اینکه چرا میخواهیم ایزو ISO بگیریم وداشتن ایزو چه کمکی میتواند بما میکند و غیره رابتوانیم حداقل درذهن خودمان پاسخ دهیم اولین سوال اینکه چراباید ایزو ISO بگیریم اگردلیل اخذ ایزو رابخواهید مهمترین دلایل انرا اگربخواهیم برایتان بازگو کنیم اینستکه سازمان ایزو ISO باصدور گواهی ایزو و نشان دادن اینکه محصول یاخدمات شما انتظارات مشتریان شمارا برآورده می کند وبا صدور گواهی ایزو ISO انرا تضمین میکند، صدور گواهینامه ایزو میتواند یک ابزار مفید جهت افزایش اعتبار و یک مانور بزرگ تبلیغاتی نیزباشد. البته درخارج ازکشوربرای برخی ازصنایع، ودرایران برای برخی پیمانکاران صدور گواهینامه ایزو ISO یک الزام قانونی میباشد. گواهی ایزو ISO باتوجه بمیزان اعتبار مرجع صادر کننده ایزو اعتبار متفاوتی دارد ولی هیچگاه داشتن گواهی ایزو دریک سازمان بخصوص درایران اصلا اثبات نمی کند همیشه انرا اجرا کند ازاینرو هرساله بایدمجدد انمجوعه رابررسی کنند، سازمان ایزو اعلام کرده،ما استانداردهای بین المللی مانندایزوISO 9001  و ایزوISO 14001  و ایزو ISO 45001 راتوسعه میدهیم و همواره ویرایشهای قوانین مورد نظررا دراختیار موسسات ومراجع صدور ایزو قرار میدهیم،اما خود سازمان ایزو بهیچ وجه در صدور گواهینامه ایزو بطور مستقیم دخیل نیست و صدور گواهینامه توسط مراجع سازمان ایزو صورت نمیگیرد وسازمان جهانی ایزو ISO مستقیما گواهی صادر نمیکند. صدور گواهی ایزو توسط نهادهای صدور گواهینامه درجهان صورت میگیرد، بنابراین شرکت یا سازمان تنها ازطریق موسسات ویا مراجع صدور ایزو ویا مانند ایران موسسات مشاوره ایزو درکشور خود میتواند جهت صدور گواهی ایزو ISO اقدام کند، بااین حال، سازمان ایزو تعدادی استاندارد مربوط بفرایند صدور گواهینامه ایزو راایجاد کرده است و توسط نهادهای صدور گواهینامه ایزو مورد استفاده قرار می گیرد. دریافت گواهی ISO نشانگراینستکه ازنظر مرجع صدور گواهینامه ایزو مرجع صدور ایزو قوانین سازمان ایزو ISO باشرایط شرکت متقاضی ،خدمات یا سیستم مورد نظر شرایط خاصی رابرآورده می کند.

نمایندگی ISO و جاییکه بتوان ازانجا استاندارد ایزو دریافت کرد و بطورکلی گرفتن ایزو قطعا تاالان متوجه شدیدکه بطور مستقیم سازمان بین المللی استاندارد ISO صادر نمیشود، سازمان ایزو ISO درهمکاری با مراجعی راکه ایجاد کرده ایزو ISO جهت اعتباربخشی و نظارت برانها نهادی معین شده است انجمنی جهانی بنام انجمن بین المللی اعتباربخشی IAF اتحادیه جهانی نهادهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمندبه ارزیابی و انطباق درزمینه سیستم مدیریت ،محصولات ، خدمات ، پرسنل وسایر بطور عامیانه میتوان اینگونه کلیات سازمان ایزو واعضای انرا توضیح داد، گواهی ایزو ISO توسط مراکزی صادر میگرددکه CB وبانامکامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ISO مینامند، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو ISO یکی ازاعضای CB هادرایران هستندیا بنوعی همان CB هستند، CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار AB گفته میشودکه مراجع اعتبار دهنده CB هاهستند، AB ،ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده، هرکشور AB مجزا خودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه همان IAF هستند INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن IAF درکشور AB هامخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کردست.

نمایندگی ISO راتاالان باید درک کرده باشیدو متوجه شده بایستی مراجع صدور ایزو ISO راکه حالا مراحل و پروسه متفاوتی باتوجه بزمان و هزینه مورد نظرجهت گواهی ایزو درنظر گرفته میشودو مرجعی قصد دریافت ازانرا دارید دارد ، دریافت گواهی ISO ازطریق مراجع  IAF پروسه طولانی داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تاچند روز کاهش میابد. کارشناسان دومرکز ویا مرجع نیز متفاوت هستندپس ابتدا بایدقبل درخواست ایزو ISO حتما زمان لازم تا اخذ گواهی و هزینه ایزو مورد نظررا با شرایط سنجیده وسپس اقدام کنید. همچنین سازمان ایزو ISO همانطورکه گفته شد استانداردرا تدوین وانهارابه موسسه زیربط اعلام میکند.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و کارشناسانی خبره و باتجربه سالهاست درجهت اخذ استاندارد ایزو و تمامی مجوزهای بین المللی مانند HSE و IMS و CE و ISO و غیره بهترین خدمات را به مشتریان و مدیران عزیز ارائه کرده و توانسته موفقیت های بزرگی رادراین زمینه کسب کند. مشاوره تلفنی باکارشناسان باتجربه سیستم کاران کاملا رایگان میباشد.