استعلام ایزو

استعلام ایزو و بررسی صحت گواهینامه ایزو صادر شده زمانی امکان پذیر میباشدکه استاندارد ایزو و مفاهیم ایزو راخوب بشناسیم، مراجع صدور گواهینامه ایزو رابشناسیم، و غیره تابتوانیم تشخیص دهیم گواهی ایزو دریافت شده ایزو باچه دلیلی صادر گردیده و ازچه مرجعی ایزو بوده وایا معتبرست، جواب تک تک سوالات ابتدا ایزو رامیشناسیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize بانام مخفف سازمان ISO صادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تعیین قوانین درجهت بهترشدن ویک مجموعه و اهدافی دیگر درهمین راستا میباشدتااینکه شرکتها و سازمانها بتوانند خدمات بهتری ارائه کنندو در مسیر پیشرفت ورضایت مشتری قرار بگیرند. گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو تحت عنوان گواهینامه ایزو توسط سازمان استاندارد ایزو صادر میگردند، بررسی قوانین استاندارد ایزو معمولاً ازطریق کمیته فنی ایزو انجام میشودکه تعداد بسیار زیادیست و سازمان استاندارد ایران یاهمان NACI نیزعضو اصلی سازمان محسوب میشود درکمیته فنی نیزبرای تدوین استانداردها کارشناسان فنی نیز دارد، هر یک ازاعضای عضو علاقه مندبه موضوعیکه کمیته فنی برایش ایجاد شدست حق حضور در آن کمیته را دارند. سازمان های بین المللی ، دولتی و غیر دولتی ، در ارتباط با گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند مخفف CERTIFICATTION BODY که بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، همگی CB هادر جهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه وبه انها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند، AB مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمن IAF درراستای اهداف خوددر هرکشور AB بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF میباشد و 15 CB تحت نظارتش فعالیت میکنند، صدور گواهی ایزو درایران درمراکز خصوصی نیزصورت میپذیردکه انها زیر نظر انجمن IAFCB فعالت دارند انجمنی خصوصی بصورت مجزا ازانجمن IAF فعالیت میکندو توسط CB هاخصوصی گواهی ایزو صادر میکند، گواهی ایزو هاازنظر قیمت وزمان بسیار کمتر گواهی ایزو صادر شده مراجع IAF هستند ودر ایران کاربرد بیشتری دارند.

استعلام ISO و بررسی اعتبار گواهی ایزو دریافتی مرجع انتخابی و انتخاب نوع مرجع باشناخت کلی گواهی ایزو ومراجع صدور درپاراگراف بالا دادم راحتتر است، بدین منظور فرق مرجع خصوصی و مراجع IAF رامتوجه شدیم واکنون یک مخاطب اخذ ایزو باتوجه بدلیل اخذ گواهی ایزو مرجع مناسب رامیتواند انتخاب کند، اکنون باید صحت استعلام اصلی و سایتی یک گواهی رابررسی کنیم، استعلام و ریجستری شدن درسایت بسیار مهم است و اعتبار یک برگه گواهی ایزو بدون قابل استعلام بودن هیچ اعتباری ندارد رجیستری شدن مدرک ایزو ازبرگه ایزو مهمترست و درغیر اینصورت حتی گواهینامه ایزو دریافتی جنبه تبلیغات رانیزنداردپس درنتیجه استعلام گواهینامه ایزو ازخود مدرک ایزو اهمیت بیشتری دارد.

اعتبار سنجی گواهی ایزو بسیار مهمست طریقه استعلام گواهینامه ایزو بوسیله شماره برگه ایزو موجود برگه گواهی ایزو توی سایت مورد نظر مرجع صادر کننده ایزو قابل انجامست، همواره بایداین نکته توجه داشته باشیدکه درهرحالت گواهی ایزو باید رجیستری شود و حتی اگرسایت صدور ایزو عضو انجمن IAF نباشد بایددرسایت خود مرجع صادرکننده ایزو بوده ریجستر شده وقابل استعلام باشد، همان استعلام میتواند برگه گواهی نامه ایزو شمارا اعتبار بخشد، البته درهنگام اخذ گواهینامه ایزو مشاور موسسه ایزو مربوطه ازطریق همان اقدام کردیدبه دریافت ایزو تمام مراحل رابرای شما توضیح خواهد داد، تابتوانید بدرستی مرجع صدور ایزو خودرا انتخاب کنید، ولی قطعا اگر موسسه معتبر باشد تمام مدرک صادر شده موسسه قابل رجستر بوده وازسایت مرجع ایزو استعلام میشود، بدان معناست مدرک ویا گواهی ایزو استعلام نمیشود ویا درسایت مورد نظر ریجستر نمیشود قطعا از موسسه غیرمجاز اقدام به اخذ ایزو شده است، زیرا تمامی مدرکهای صادرشده حتی مراجع خصوصی وغیر IAF هم درسایت مورد نظر ریجستر میشوند ومعتبر هستند. اعتبار یک شرکت هنگام استفاده ازنام ایزو دریافتی در همه جا بخصوص درتبلیغات هنگامی میتواند موجب اخذ مشتری بیشتر و اعتبار درمیان جامعه به نسبت شرکتهای دیگر شودکه ایزو دریافتی درسایت قابل ریجستری باشد و سایت مرجع نیز دراینترنت قابل رویئت باشد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و موارد مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استانداردها و مجوزهای CE ویا حتی مجوزهای وزارت کار وغیرکه موارد مرتبطست بصورت کاملا حرفه ای دارای قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن  درخدمت بزرگوارانست،

منتظر تماس شما هستیم