تمدید ایزو

تمدید ایزو مرحله واریز مبلغ همچنین تمدید توسط مراجع صادر کننده ایزو دارد. مراجع صادرکننده مسئول تمدید ممیزی مراقبتی سالیانه سازمانها میباشند. سازمانها جهت تمدید ایزو توسط مراجع مسئول اقدام کنند. تمدید ایزو جهت سازمانهای دارای مناقصه کاربرد دارد همچنین متقاضیان جهت کد رجستری بکارفرما باید تمدید ایزو انجام دهند. هزینه اعلام شده توسط مراجع صادرکننده ایزو بمتقاضی اعلام شده متقاضی جهت اعلام موافقت خود هزینه تمدید ایزو واریز میکند واریز هزینه انجام شده نشانگر موافقت متقاضی جهت تمدید ایزو میباشد.

مرحله دوم تمدید ایزو دادن کد رجیستری بمتقاضی میباشد متقاضی دریافت کد رجیستری میتواند نام سازمان خود همچنین گواهینامه جهت سایت مربوطه مشاهده کند. تمدید ایزو بمعنای دیگر شرکت کردن سازمان جهت مناقصه قابل اجرا میباشد سازمان قصد شرکت کردن مناقصه دارد پس باید تمدید ایزو انجام دهد. بیشتر متقاضیان اهمیت تمدید ایزو نمی دانند جهت تمدید کردن منصرف میشوند اما اگر بدانند تمدید ایزو اهمیت بسیاری هم جهت شرکت کردن مناقصه هم جهت برندسازی سازمان جهت سودآوری هم جهت دادن کد رجیستری همچنین همکاری پاینده حتما تمدید ایزو انجام میدهند. تمدید ایزو سالیانه بوده طی دو سال تمدید ایزو توسط مراجع صادر کننده اطلاع رسانی خواهد شد.

تمدید سیستم مدیریت کیفیت نیاز اکثریت سازمانها بوده جهت رفع مشکلات سازمان میتوانند تمدید ایزو استفاده نمایند. الزامات اجرای اثربخش فرآیند خودارزیابی عدم توجه طرح ریزی صحیح مناسب میتواند عدم تحقق نتایج مورد نظر اجرای فرآیند خودارریابی گردد. تبیین همچنین تثبیت ساختار اجرایی لازم جهت استقرار آن میباشد. جهت همین منظور طراحی زیرساختهای انسانی بعنوان ارکانی اجرایی فرآیند باید صورت دقیق ایجاد گردد. لازم ذکر میباشد حرکت سمت تعالی حرکتی فراگیر دامنه دار جهت سازمانها بوده تنها تعامل بین کلیه ارکان سطوح اجرایی سازمان متقاضی مشارکت کلیه مدیران ارشد محقق میگردد.

حال الگوی پیشنهادی میتواند جهت طرح ریزی ساختار ارکان اجرایی فرآیند خودارزیابی سازمانهای متقاضی مورد استفاده قرار گیرد. عالیترین سطح تصمیم گیرنده کمیته فنی بوده جهت ساختار اجرایی مجموعه نظام خودارزیابی میباشد. مدیر عامل شرکت، رئیس کارخانه، معاونتها، مدیریتهای مستقل، مدیر تعالی همچنین مدیر پشتیبانی مجموعه تشکیل میگردد. کمیته وظیفه سیاستگذاری کلان فرآیند نظارت جهت روند اجرای فرآیند تائید نهایی نقاط قوت همچنین نواحی قابل بهبود سطح امتیاز اخذ گزارش نهایی خودارزیابی جهت تیمها همچنین تائید تصویب برنامه های بهبود اتخاذ تصمیمات لازم جهت موارد خاص عهده دار میباشد.
راس کمیته مدیریت ارشد سازمان قرار دارد مسئولیت تصمیم گیری همچنین تصمیم سازی جهت استقرار اجرای فرآیند خودارزیابی سیاستگذاری روشهای کلان اجرایی توجه اهدافی ذهن خود دارد عهده دار میباشد. گروهها شامل تیمهای ارزیابی متشکل ارزیابان تیمهای اجرایی پروژه های بهبود همچنین مجریان بهبود میباشند. گروهها وظیفه دارند متناسب رویکرد انتخابی جهت استقرار فرآیند خودارزیابی مجموعه نسبت اجرای فرآیند خودارزیابی شناسایی نقاط قوت همچنین نواحی قابل بهبود تعیین سطح امتیاز شرکت تهیه گزارش خودارزیابی یرنامه های بهبود دامنه ای مسئولیت اجرای خودارزیابی آن عهده ایشان میباشد اقدام نماید. ارکان اجرایی فرآیند نقش هریک جهت تیمهای خودارزیابی شرح موارد بیان شده میباشد.

معمولا مدیر تعالی انتخاب مدیریت ارشد سازمان بمنظور راهبردی کلان اجرای فرآیند خودارزیابی استقرار سازمانها انتخاب میشود بعبارتی مدیر رکن اصلی فرآیند متوالی استقرار فرآیند سطح سازمان بوده نمایندگی سوی مدیریت ارشد وظایف بیان شده عهده دار میباشد. برنامه ریزی جهت اجرای اثربخش فرآیند خودارزیابی همچنین تعیین الزامات پیش نیازهای فرآیند، اختیار گذاشتن نیرو زمان کافی جهت انجام اثربخش کارآمد فرآیند خودارزیابی، صحه گذاری مکانیسم اجرای فرآیند خودارزیابی تایید صحت نتایج حاصله، برقراری ارتباط موثر بین ارکان سطوح اجرایی فرآیند خودارزیابی جهت ارتقا عملکرد تیمهای خودارزیابی افزایش اثربخشی نتایج حاصله، تلاش جهت توسعه گسترش آشنایی مفاهیم بنیادین، رویکردهای خودارزیابی سطح سازمان، تعیین دقیق منابع مورد نیاز مالی، سخت افزاری، نرم افزاری، مغزافزاری، جهت تحقق برنامه های اجرایی نیز جلب حمایت مدیریت ارشد گامهای اجرایی فرایند،

تعیین پیش نیازهای برنامه های آموزشی جهت اعضا تیمهای خودارزیابی متناسب وظایف اعضا تیم خودارزیابی برنامه ریزی جهت تحقق آنها، تدوین راهکارهایی کارآمد جهت اطلاع رسانی برنامه ریزی اجرای آنها بنحوی بتواند بخوبی زمینه استقرار فرآیند سازمان ایجاد نماید. کنترل نظارت جهت پیشرفت مراحل اجرایی فرآیند خودارزیابی همچنین صحه گذاری آنها جهت ارائه مدیریت ارشد سازمان، تهیه گزارشی نهایی فرآیند خودارزیابی انجام شده جهت ارائه تیم مدیریت ارشد گزارش باید شامل موارد بیان شده باشد،

لیست نقاط قوت نواحی قابل بهبود شناسایی شده توسط تیمهای خودارزیایی، انعکاس عملکرد تیمهای خودارزیابی اثربخشی روشهای اجرایی جهت تصمیم گیری های آتی خصوص چگونگی اجرایی فرآیند، امتیاز کسب شده اجرای فرآیند خودارزیابی، مدیران پشتیبان مجموعه معاونتها، مدیریتهای ارشد سازمان توجه ماهیت کاری خود بین ۳نفر انتخاب میکنند. افراد انتخابی نیز حکم مدیریت ارشد سازمان متقاضی انتخاب همچنین وظایف تیمهای خودارزیابی برعهده دارند، پشتیبانی حمایت اجرای فرآیند خودارزیابی کلیه مراحل جمله همراهی مدیر پروژه جهت برگزاری آموزش های لازم جهت ارکان اجرایی تیمهای خودارزیابی تامین سایر میش نیازهای آموزشی، مساعدت ارزیابان جمع آوری کنندگان اطلاعات جهت گردآوری اطلاعات لازم جهت اجرای فرآیند خودارزیابی، ایجاد انگیزه جلب اطمینان مساعدت حمایت کارکنان فرآیند خودارزیابی، تسهیل روند اجرای فرآیند خودارزیابی همچنین حذف مشکلات عوامل ضد انگیزه مسیر تحقق اهداف فرآیند خودارزیابی،

اطمینان اینکه خروجیهای فرآیند خودارزیابی بخوبی مسیر تدوین برنامه های بهبود مورد استفاده قرار گرفته اند. ارزیابان مجموعه ای جهت کارشناسان بخشهای مرتبط سازمان متقاضی بوده جهت مفاهیم روشهای خودارزیابی آموزشهای لازم دیده باشند. افراد معمولا تیم خودارزیابی ساماندهی تیم عهده دار اجرای فرآیند خودارزیابی جهت معیارهای مشخصی سطح سازمان میگردد. تیم ارزیابی بعنوان ارزیابی جمع آوری کننده اطلاعات داده ها انتخاب فرآیند خودارزیابی مدنظر ارزیاب ارشد مدیر اجرایی می نمایند.ارزیابان میتوانند برون سازمانی باشند همچنین کارشناسان متخصصان دانش آموخته درون سازمانی انتخاب گردند.