شرایط صدور گواهی ایزو

گرفتن شرایط صدور گواهی ایزو توسط مراجع مختلف انجام شده متقاضیان میتوانند جهت دریافت گواهی ایزو توسط مراجع مشغول کار اطلاعات کسب نماید. شرایط صدور گواهی ایزو طی دومرحله انجام میشود. مرحله اول هزینه واریزی جهت صدور گواهی ایزو، مرحله دوم پرینت گرفتن گواهی ایزو، مراجع صادرکننده جهت صادر کردن گواهی ایزو نیازمند اطلاعاتی توسط مشتریان میباشند. مشتریان اطلاعات درخواستی ارائه داده سپس مراجع صادر کننده اقدام جهت صدور گواهی ایزو میکنند. صدور گواهی ایزو توسط مراجع مختلفی جمله خصوصی، همچنین مراجع تحت اعتبار بین المللی انجام میشود. هزینه مراجع خصوصی ارزانتر بوده، اما هزینه مراجع تحت اعتبار بین المللی بالاتر بوده مشتریان جهت دریافت گواهی ایزو توسط مراجع صادر کننده تحت اعتبار بین المللی هزینه گزاف پرداخت نمایند.

صدور گواهی ایزو یک برگه پرینت گرفته شده زبان لاتین بوده مطالب چاپ شده گواهی ایزو نام مراجع صادر کننده، نام شرکت متقاضی، نام گواهینامه های درخواستی، کد رجیستری، بارکد گواهی چاپ شده تحویل متقاضیان داده خواهد شد. پرینت گواهی ایزو بسته مراجع صادر کننده متفاوت بوده بعضی مراجع پرینت گواهی ایزو اندازه بزرگ گرفته بعضی مراجع اندازه کوچک پرینت میگیرند. اندازه کوچک، بزرگ بودن گواه ایزو مهم نمیباشد اهمیت داشتن گواهی ایزو کارایی آنها میباشد.

مراجع ایزو جهت ارائه گزارشات تکمیل آنها زمان یک ماه مدنظر میگیرند. متقاضیان گواهی ایزو بدانند مراجع تحت اعتبار بین المللی باید زمان یک ماهه داشته باشند بتوانند جهت دریافت گواهی نامه همچنین اطلاعات گزارشات تکمیل شده تحویل دهند. صدور گواهی ایزو همراه مستندات ایزو تحویل متقاضیان داده شد نوبت اعزام کارشناس میرسد. کارشناس اعزام شده طرف مراجع صادر کننده وارد سازمان متقاضی شده اصل جلسه کارشناس همراه مدیر عامل همچنین مسئول کنترل کیفیت میباشد.

هماهنگی مدیر عامل همچنین مسئول کنترل کیفیت جهت پیشرفت سازمان اثرگذار بوده کنار هم میتوانند جهت رشد تعالی سازمان کوشا باشند. کارشناس اعزام شده یک روز کاری زمان گذاشته تمام مباحث ایزو همچنین موارد سودآوری سازمان توضیح داده سازمان جهت بکارگیری موارد بیان شده توسط کارشناس اعزام شده بدقت عمل خواهد کرد. بدلیل اینکه تمام توضیحات کارشناس جهت سازمان پیاده سازی گردد. کارشناس اعزام شده رایگان بدون دریافت هزینه بوده بدلیل اینکه توسط مراجع صادر کننده حتما هنگام تحویل گواهی ایزو باید کارشناس اعزامی جهت توضیحات تکمیلی ایزو برود.
صدور گواهی ایزو سه ساله درج شده اما سالی یکبار تمدید ممیزی مراقبتی باید انجام شود تمدید ممیزی مراقبتی جهت شرکت کردن مناقصات اهمیت داشته متقاضیان جهت تمایل داشتن مناقصه باید گواهی ایزو داشته باشند. سیستم مدیریت کیفیت میتواند پیاده سازی واقعی شرکتها همراه شود. پیاده سازی واقعی یکسال زمانبر بوده سازمانها جهت پیاده سازی باید صبرداشته باشند بدلیل اینکه پیاده سازی واقعی امکان جابجایی کارکنان جهت بخشهای دیگر سازمان میباشد. معمولا متقاضیان جهت پیاده سازی واقعی موافقت نخواهند کرد دلیل اول هزینه بالای پیاده سازی بوده دلیل دوم جابجایی افراد سازمان مطابق میل مدیر عامل نخواهد بود. البته اگر سازمان تحمل موارد بیان شده داشته باشد بسیار پیشرفت قابل ملاحظه ایی سازمانش اتقاق خواهد افتاد همچنین سودآوری سازمان زیاد خواهد شد.

سیستم مدیریت کیفیت الزام بروز شده سازمانها میباشد ویرایش جدید استاندارد ایزو وارد بازار کار شده مشاغل میتوانندصدورگواهی ایزو ویرایش شده دریافت کنند. هنگام ویرایش صدورگواهی ایزو ورژنهای گواهی ایزو تغییر کرده صدور گواهی ایزو همراه ورژنهای جدید صادر خواهد شد. سیستمهای مدیریت کیفیت جهت ارزیابی ریسک موثر بوده مشتریان جهت ارزیابی ریسک سازمان خودراهنمای سیستم مدیریت کیفیت بکار میگیرند. الزامات سیستم مدیریت کیفیت جهت رضایت مشتریان بنا شده کنترل نامنطبق محصول تولید شده الزامات سیستم مدیریت کیفیت میباشد.

بکارگیری اثربخش سیستم مدیریت شامل فرایندهایی جهت بهبود سیستم مدیریت همچنین تضمین انطباق الزامات مشتری الزامات قانونی مقرراتی قابل کاربرد رضایت مشتری افزایش دهد. تمام الزامات استاندارد بین المللی عمومی هستند بنحوی مدنظر گرفته شده جهت سازمانی صرف نظر نوع اندازه محصولات خدمات ارائه میدهند کاربرد داشته باشد. کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان جهت دسترسی بعنوان اطلاعات مستند نگهداری شود. دامنه کاربرد جهت انواع محصولات خدمات تحت پوشش بیان کرده جهت الزاماتا استاندارد بین المللی سازمان دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت غیر قابل کاربرد مشخص نماید توجیهی داشته باشد. انطباق استاندارد بین المللی تنها زمانی میتواند مورد ادعا باشد جهت الزاماتی غیر قابل کاربرد مشخص شده اند توانایی مسئولیت سازمان جهت اطمینان انطباق محصولات خدمات افزایش رضایت مشتری تاثیری نداشته باشند. سازمان بایستی سیستم مدیریت کیفیت شامل فرایندهای مورد نیاز جهت تعاملات آنها مطابق الزامات استاندارد بین المللی مستقر، پیاده سازی نگهداری بطور مداوم بهبود دهد.